ul. Kościuszki 52 lok. 7, 08-400 Garwolin

503 751 824

psycholog-gaya@wp.pl

Regulamin

REGULAMIN

 • § 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez GAYA Diagnoza i Terapia w Garwolinie (08-400) ul. Kościuszki 52 lok. 7, posiadającego numer NIP: 8261279318, REGON: 141101039.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej art. 23 Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.
 3. Ogólnodostępne pomieszczenia (korytarz, rejestracja) są monitorowane za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania..
 4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług.
 • § 2. Ogólne warunki świadczenia usług.
 1. W celu utworzenia dokumentacji medycznej Pacjent podaje następujące dane osobowe:

 -imię  oraz nazwisko 

-adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego 

-Numer pesel  adres zamieszkania: ulicę, kod pocztowy, miasto

 1. Dane osobowe Pacjent, które zostawił do kontaktu są chronione zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa
 2. Korzystanie z usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Nasi specjaliści zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyczno – Zawodowego  oraz pracują zgodnie z zasadą poufności, tj. zatrzymują dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzą podczas realizacji spotkań pacjentami.
 4. Nie udzielamy porad, które nie są wcześniej zarejestrowane.
 5. Pacjent w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z psychoterapii / terapii psychologicznej. W takiej sytuacji zobowiązany jest poinformować o tym specjalistę i odbyć jedno lub kilka spotkań podsumowujących proces terapii (w zależności od ustaleń z specjalistą).
 6. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w Pracowni tylko w obecności oraz pod stałą opieką rodzica lub opieka prawnego. Pracownia GAYA nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 7. W stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób, pracownicy GAYA Diagnoza i Terapia i inni Specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w Poradni i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.1994 r.
 8. Osoby decydujące się na wizytę w GAYA Diagnoza i Terapia akceptują wyżej wymienione zasady Regulaminu
 • § 3. Rezerwacja Wizyty
 1. W celu umówienia się na konsultację psychologiczną lub psychoterapeutyczną w GAYA Diagnoza i Terapia należy skontaktować się z rejestracją: telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie www, przez rejestrację online dostępną na stronie internetowej lub osobiście w placówce.
 2. Pacjent nie zostaje zapisany na stały termin terapii, konieczne jest umówienie dalszych wizyt.
 3. Wszystkie wizyty będą potwierdzane przez rejestrację telefonicznie lub przez SMS do 48 godzin przed planowaną wizytą.
 4. Po odbyciu wizyt konsultacyjnych u psychoterapeuty pacjent może zdecydować się na podjęcie terapii, na warunkach ustalonych bezpośrednio z psychoterapeutą.
 5. Na prośbę Pracowni przy pierwszorazowych wizycie rodzice/opiekunowie prawni małoletniego zobowiązani są do przedstawienia najbardziej aktualnego orzeczenia sądowego/innego dokumentu, z którego wynika sposób sprawowania opieki nad małoletnim. Pracownia nie zobowiązuje się do ustalenia kto jest faktycznym opiekunem prawnym małoletniego.
             
 • §4 Odwoływanie wizyty
 1. Wizyty niepotwierdzone będą odwoływane.
 2. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie 48 godzin przed wizytą lub niestawienie się na wizytę wcześniej potwierdzoną skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 % kosztów sesji terapeutycznej zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej. Płatności można dokonać przelewem na podany na stronie numer rachunku (03102044760000800201404805) podaj w tytule imię, nazwisko oraz za jaką wizytę jest płatność, za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub w gabinecie podczas kolejnego spotkania.
 3. Pacjent ma prawo do odwołania wizyty nieodpłatnie do 48 godzin przed planowaną wizytą.

 

 • § 5 Zasady odbywania się psychoterapii
 1. W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: Specjalistę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin i są ustalane indywidualnie.
 2. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą̨ korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób jej nieposiadających – wymagana jest obecność opiekuna prawnego lub jego pisemna zgoda. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są̨ wyłącznie po konsultacji Specjalisty z rodzicami bądź opiekunem prawnym.
 3. Specjalista może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają̨ żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Specjalista uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą̨ mieć charakter osobisty lub zawodowy).
 4. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzają̨ zawsze konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemów i celów do pracy psychoterapeutycznej.
 5. Z uwagi na zapewnienie efektywności procesu psychoterapii oraz wysokiej jakości usług świadczonych przez Specjalistów, wszystkich Pacjentów, niezależnie od okoliczności, obowiązują poniższe warunki dotyczące płatności i ich nieobecności:
  1. Umówioną wcześniej konsultację/sesję Pacjent może odwołać nie ponosząc jej kosztu, najpóźniej 2 dni przed umówionym terminem.
  2. Nieodwołanie wizyty i niepojawienie się na umówionej konsultacji/sesji bez wyjaśnienia traktowane jest jako przerwanie procesu psychoterapeutycznego, co skutkuje utratą gwarancji stałego terminu.
  3. Nieodwołanie sesji terapeutycznej na mniej niż 48 godzin skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami w wysokości 100% za wizytę.
  4. W przypadku nieobecności Pacjenta na 3 sesjach z rzędu – niezależnie od przyczyny, Pracownia nie gwarantuje utrzymania terminu i możliwości kontynuowania procesu u danego Specjalisty.
  5. Zakończenie procesu psychoterapeutycznego odbywa się tylko i wyłącznie w czasie konsultacji/sesji i jest omawiane na spotkaniu z specjalistą.
  6. Specjalista ma możliwość dwukrotnego odwołania wizytę w nagłych przypadkach do których należy choroba, śmierć lub inne niż wymienione niecodzienne okoliczności.
  7. Pacjent ma możliwość bez ponoszenia kosztów do dwukrotnego odwołania wizytę w nagłych przypadkach do których należy choroba, śmierć lub inne niż wymienione niecodzienne okoliczności
 6. Zgodnie z etyką swojego zawodu i w trosce o wysoką jakość świadczonych usług, wszyscy Specjaliści poddają swoją pracę regularnym superwizjom wyłącznie u renomowanych certyfikowanych superwizorów.
 7. Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w psychoterapii tylko za zgodą opiekuna prawnego.
 • § 6 Zasady przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji
 1. Pracownia oferuje przeprowadzenie bezpłatnej konsultacji z psychologiem w celu wstępnego zapoznania się z potrzebami pacjenta. Po darmowe porady psychologiczne mogą zgłosić się zarówno osoby, których problem dotyczy, jak i zmartwieni bliscy, którzy chcieliby wesprzeć ważną dla nich osobę, a nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić.
 2. Z usługi bezpłatnej konsultacji klient może skorzystać jeden raz w ciągu 6 miesięcy lub w przypadku gdy wybrany specjalista nie spełni oczekiwań pacjenta.
 3. W celu umówienia się na darmową konsultację psychologiczną w GAYA Diagnoza i Terapia należy skontaktować się z rejestracją: telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce. Przy zapisie wymagane jest podanie następujących danych:
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 1. Bezpłatna konsultacja odbywa się w formie rozmowy telefonicznej, która trwa 15 minut po wcześniejszej rejestracji.
 2. Pacjent zapisujący się na bezpłatną konsultacje akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • § 7 Akceptacja pierwszorazowej wizyty
 1. W przypadku wizyt pierwszorazowych opłata za wizytę odbywa się w ciągu 24 godzin od rejestracji. Dokonanie płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem wizyty. Płatności można dokonać przelewem na podany na stronie numer rachunku (03102044760000800201404805) podaj w tytule imię, nazwisko oraz za jaką wizytę jest płatność, za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub bezpośrednio w siedzibie Placówki.
 2. Pacjent ma możliwość nieodpłatnego odwołania wizyty w późniejszym terminie zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 3. W przypadku braku opłaty po upływie 24 godzin od rejestracji Pracownia może odwołać wizytę
 • § 8 Zasady odbywania terapii uzależnień
 1. W przypadku wizyt u terapeuty uzależnień dokonanie płatności jest obowiązkowe przed każdą wizytą najpóźniej do godzinny 15:00 w dniu poprzedzającym wizytę.
 2. Płatności można dokonać przelewem na podany numer rachunku (03102044760000800201404805) podając w tytule imię, nazwisko, blikiem na numer telefonu 512245653 lub bezpośrednio w siedzibie Placówki dotrzymując terminu podanego w podpunkcie wyżej.

 

 • § 9 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r..
 2. Regulamin może ulegać zmianom.              
   
Do góry

Jeśli masz pytania lub chcesz umówić się
na wizytę, zostaw swoje dane.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Gaya Diagnoza i Terapia w celu udzielenia informacji o funkcjonowaniu placówki. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji zwrotnej. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.